Financiële begroting

Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves begroting 2024-2027                                                                                                                                                             (Bedragen x € 1.000)

Reserve

omschrijving mutatie

2024

2025

2026

2027

Algemene reserve

Storting 50% opbrengsten verkopen

75

75

75

75

Reserve grondexploitatie

Storting 50% opbrengsten verkopen

75

75

75

75

Structurele inhuur voor woningbouwprogramma

-493

-493

-493

-493

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

Dotatie onderhoud gemeentelijke gebouwen

573

573

573

573

Afschrijvingen Spartahal en Groeneweghal

-18

-18

-18

-18

Onttrekking gemeentelijke gebouwen 

-733

-495

-901

0

Reserve gebouwen basisonderwijs

Stortingen

354

405

437

437

Storting Multitreffer

21

21

21

21

Vrijval afschrijvingen

279

276

274

274

Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (60%).

-17

-17

-17

-17

Afschrijvingen 1e inrichting Multitreffer

-4

-4

-4

-4

Afschrijvingen diverse schoolgebouwen

-1.458

-1.454

-1.451

-1.451

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Dotatie reserve aankoop kunstvoorwerpen

28

28

28

28

Reserve financiering investeringen economisch nut

Afschrijvingen

-249

-205

-148

-148

Reserve financiering investeringen maat.nut

Afschrijvingen 

-1.784

-1.513

-1.506

-1.504

Stortingen

3.540

4.240

6.240

7.240

Reserve Markt 18

Onttrekking reserve Markt 18 

-60

-57

-54

-54

Reserve wegenonderhoud

Stortingen

1.757

1.757

1.757

1.757

Onttrekkingen

-1.800

-1.770

-1.757

-1.757

Reserve groenonderhoud

Stortingen

655

655

655

655

Onttrekkingen

-625

-625

-625

-625

Reserve onderhoud buitenruimte

Stortingen

1.098

1.098

1.098

1.098

Onttrekkingen

-480

-480

-480

-480

Reserve dorpshuizen

Stortingen

79

79

79

79

Onttrekkingen

-79

-79

-79

-79

Reserve buitensportaccommodaties

Stortingen

546

546

546

546

Afschrijvingen

-208

-134

-232

-134

Reserve reddingsbrigade

Stortingen

81

81

81

81

Dekking afschrijvingslasten

-84

-56

-56

-50

Dekking exploitatielasten

-50

-50

-43

-31

Reserve binnensportaccommodaties

Afschrijvingen nieuwbouw Multitreffer (40%). 

-12

-12

-12

-12

Stortingen

12

12

12

12

Reserve BYOD

Stortingen

175

175

175

175

Reserve implementatie omgevingswet

Onttrekkingen

-548

-372

-307

-214

Totaal

646

2.262

3.943

6.055

 

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40