Home

Algemeen

Dit is de begroting van de gemeente Schagen. In deze leeswijzer lichten we kort alle onderdelen van de begroting toe.

De Begroting 2024 bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen
In deze hoofdstukken is een beschrijving van de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen voor 2024 en de daaropvolgende jaren opgenomen.

 • De bestuurlijke inleiding is een samenvatting van de begroting op hoofdlijnen
 • De Infographic geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven in 1 oogopslag weer die makkelijk leesbaar is.
 • Bij de ontwikkeling van het begrotingssaldo en de meerjarenoverzicht begroting worden de financiële hoofdlijnen vorm gegeven om tot een sluitende begroting voor 2024 te komen. Verder geeft het inzicht in de financiële hoofdlijnen van 2025-2027.
 • Begroting in1 oogopslag is de totale begroting op programmaniveau.

Programma’s : De begroting 2024 is opgebouwd uit 7 beleidsprogramma’s (onderverdeeld in programmaonderdelen), financiën, product en investeringen.
Alle programma’s beginnen met relevante hoofdpunten uit het coalitieakkoord voor het programma in 2024.
Vervolgens worden per programmaonderdeel de belangrijkste acties uit het coalitieakkoord in 2024 beschreven. Ook beschrijven we onder andere wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen, en welke beleidskaders er gelden. Ook wordt per programmaonderdeel inzicht gegeven in de financiën, de verbonden partijen die bijdragen aan het realiseren van het beleid, in de risico’s en beheersmaatregelen.

Paragrafen
De begroting bevat naast programma’s ook een toelichting op programma overstijgende onderwerpen.
Deze programma overstijgende onderwerpen worden beschreven in de paragrafen. Een deel van deze paragrafen is verplicht vanuit het BBV (art. 9 lid 2 BBV):
• financiering
• lokale heffingen
• weerstandsvermogen en risicobeheersing
• kapitaalgoederen
• bedrijfsvoering
• verbonden partijen
• grondbeleid

Financiële begroting
Hierin zijn de financiële overzichten op detailniveau opgenomen.

 • Overzicht financiële begroting - hierin zijn de begrotingsregels zijn opgenomen
 • Overzicht van de baten en lasten per programma opgenomen - De baten en lasten worden weergegeven op één aggregatieniveau lager: op het niveau van programmaonderdeel.
 • Overzicht van incidentele baten en lasten per programma opgenomen - De baten en lasten worden weergegeven op één aggregatieniveau lager: op het niveau van programmaonderdeel.
 • Prognose balans- weergave van de balans voor de toekomstige periode.
 • Structurele mutaties reserves - geven we een overzicht van de reserves en voorzieningen.
 • Verloopoverzicht reserves en voorzieningen - de reserves en voorzieningen vanaf 2022 tot 2027.
 • Taakvelden - bevat de taakveldenraming (de verdeling van de baten en lasten over de taakvelden zoals voorgeschreven in het BBV).
 • Producten raming - producten worden weergegeven op één aggregatieniveau lager
 • Specificatie afvalstoffenheffing - totstandkoming tarieven.
Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40