Home

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2024. In deze begroting staat wat wij als gemeente willen bereiken. Ook staat er in wat we daarvoor doen. En hoeveel geld dit kost.

De basis komt uit onze kadernota voor de begroting 2024. Hierin hebben we afgesproken wat voor onze gemeente de belangrijkste punten zijn om in 2024 aan te werken. In de begroting zijn deze punten verder uitgewerkt. In deze bestuurlijke inleiding vindt u de belangrijkste hoofdlijnen uit onze begroting 2024. Binnen de verschillende programma’s zijn wij begonnen met onder andere: de voorbereidingen voor de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. Ook is er een project opgezet voor het burgerberaad. Binnen het programma duurzaamheid hebben wij een start gemaakt met de beoordeling van indicatoren.

Ondanks een stevige financiële basis, een behoedzame begroting
De begroting voor 2024 en voor 2025 sluit met een positief resultaat. Dit betekent dat we meer inkomsten hebben dan aan kosten wordt verwacht. Ook halen we onze doelstelling om onze algemene reserve te vullen tot 8 miljoen. Daarmee hebben we een stevige buffer om financiële risico’s op te vangen. Waar we ons wel zorgen over maken is 2026 en verder. Dit noemen we het zogenaamd ‘ravijnjaar’. Een groot deel van onze inkomsten krijgen wij van het Rijk. Net als andere gemeenten in Nederland. Vanaf 2026 past het Rijk de manier waarop zij dit geld verdelen aan. Wij verwachten door deze nieuwe verdeling minder geld te ontvangen. Het is nog onduidelijk of het Rijk hier een oplossing voor gaat bieden. Wij kiezen er daarom voor om behoedzaam te zijn in deze begroting. Zo willen we onze stevige financiële basis behouden.

In Schagen voel je je thuis
Iedereen doet mee, iedereen telt mee. Dat willen we zo houden. Daarom werken we aan kleine en grote projecten in de verschillende dorpskernen, die de leefbaarheid in gemeente Schagen verbeteren. We bouwen niet alleen extra woningen, maar onderzoeken ook de andere voorzieningen. Denk aan scholen en plekken om te sporten. Ook stellen we in 2024 de inclusieagenda vast. We zien dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. We willen ervoor zorgen dat er meer inwoners gebruik kunnen maken van onze regelingen voor mensen met weinig inkomen. 

Scholen voor alle kinderen
Alle kinderen in onze gemeente het verdienen om les te krijgen in een school die geschikt, veilig en gezond is. Op dit moment zijn er een aantal scholen dringend aan vervanging toe. De kosten voor het bouwen van nieuwe gebouwen zijn flink gestegen. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld bij de bouw vanwege de klimaatdoelen. Dit betekent dat we hier in 2024 en de jaren erna geld aan uitgeven.

Start burgerberaad          
Samen met onze inwoners en ondernemers willen wij dat de gemeente Schagen een fijne plek is om te wonen en te werken.  Nu en in de toekomst. Daarom starten we in 2024 met een burgerberaad met als onderwerp de leefbaarheid in onze kernen. Inwoners en ondernemers kunnen hun oplossingen en ideeën met ons delen. Met deze uitkomsten gaan we vervolgens aan de slag. Ook maken we een handleiding over participatie bij bouwplannen, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad.

We zorgen ervoor dat onze gemeente klaar is voor de toekomst
Daar steken we dan ook de komende tijd geld in. Zo willen we onder andere het openbaar gebied in onze gemeente aanpakken. Een aantal straten, kruispunten, bruggen, fietspaden en stoepen zijn inmiddels oud en aan vervanging toe. Maar ook het normale onderhoud van bijvoorbeeld een weg is duurder geworden. Dat komt door de inflatie, maar ook doordat we het onderhoud van onze openbare ruimte nu beter in beeld hebben. Daarnaast zijn er een aantal plekken in onze gemeente waar we fietsers meer ruimte willen geven. Daar willen we samen met de regio en de rijksoverheid wat aan doen.

Woningen bouwen
Ook vinden wij het belangrijk dat er voor onze inwoners genoeg woningen beschikbaar zijn. Daarom gaan we 1600 wooneenheden realiseren in deze collegeperiode. Verspreid over alle kernen. We zien wel grote uitdagingen bij het bouwen, in verband met netcongestie, stikstof, grondprijzen en gestegen bouwkosten.  Ook gaat de Omgevingswet in 2024 in. Dit betekent dat een groot aantal van onze procedures veranderen.

Duurzame gemeente
Tegelijkertijd werken we er ook aan om een duurzame gemeente te zijn. Samen met woningcorporaties en woningeigenaren bouwen we toekomstbestendig. En werken we eraan om het energieverbruik en daarmee ook de kosten te verlagen. Zo willen we energiearmoede tegengaan. Ons streven is dat alle woningen en bedrijven in onze gemeente zelfvoorzienend worden in hun energie. Zolang ons elektriciteitsnet daar nog niet klaar voor is werken we aan andere oplossingen. Zoals het slim uitwisselen en opslaan van energie. En het koppelen van lokale, duurzame energie aan onze inwoners en bedrijven. 

Tot slot
Binnen onze economische agenda werken we samen met ondernemers en scholen om Schagen aantrekkelijk te houden voor zowel bedrijven als jongeren in onze regio. We zoeken de verbinding met onder andere de onderwijsinstellingen, Ondernemers Federatie Schagen, Seed Valley en de Energy & Health Campus. En natuurlijk blijven we onze gemeente en de West-Friese cultuur promoten voor toeristen.

Ondertekend door:

Burgemeester                         Gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40