Paragrafen

Paragraaf kapitaalgoederen

Wegen, verkeer & vervoer

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Wegen

        3,9

milj. m²

Straatmeubilair

   12.000

stuks

Verkeersborden en -palen

   14.400

stuks

In totaal heeft de gemeente Schagen meer dan 1200 km weg in beheer en onderhoud, Hiervan ligt ongeveer 47% buiten de bebouwde kom en ongeveer 53% binnen de bebouwde kom. De wegen bestaan voor ongeveer 48% uit asfaltverharding, voor 45% uit elementenverharding en 7% uit andere materialen zoals halfverharding of beton.

Laadpalen
Sinds oktober 2016 zijn wij aangesloten bij MRA Elektrisch. Inwoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren kunnen een laadpaal bij de gemeente aanvragen. MRA Elektrisch regelt vervolgens de aanleg en exploitatie van deze openbare laadpalen door een exploitant. Hiermee stellen wij iedereen die dat wil en kan in staat om elektrisch te rijden. De elektrische energie is 100% groen.

Openbare verlichting, nutsvoorzieningen & afvalinzameling

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Openbare verlichting

12.800

stuks

Elektrische installaties

125

stuks

Openbare verlichting
Goede openbare verlichting geeft sfeer, een gevoel van sociale veiligheid en vergroot de
verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat wij de openbare verlichting goed op orde hebben. De meeste lichtmasten staan binnen de bebouwde kom. Alle lichtmasten in beheer van onze gemeente zijn voorzien van LED. Kabels, verdeelkasten en schades vergen echter nog wel de nodige aandacht. Het onderhoudscontract van de openbare verlichting is bij een aannemer neergelegd. Hierbij is een hoger serviceniveau overeengekomen. Er is sprake van een 24/7 storingsdienst. De afhandeling van Fixi meldingen gebeurt direct door de aannemer, zonder tussenkomst van de gemeente.

Energie
Ook in 2023 betrokken wij energie, elektriciteit en gas van HVC Aandeelhoudersenergie via een inbestedingsconstructie. Dit is onder andere voor onze rioolgemalen, elektriciteitskasten, openbare verlichting, verkeersregelinstallatie, gemeentelijke gebouwen.  Het gaat om 100% groene energie. Wij hebben met HVC een betrouwbare partner met de juiste focus op verduurzaming gevonden. Door de marktontwikkelingen zijn de tarieven voor zowel elektriciteit als gas sinds 2022 fors gestegen. Dit heeft een effect op de energielasten en bijbehorende begroting.

Afvalinzameling
Binnen de gemeente zijn er feitelijk 3 afvalstromen te onderscheiden namelijk:

  1. Bedrijfsmatig afval. Dit gaat om inzameling door private afvalbedrijven.
  2. Huishoudelijk afval. Dit gaat om inzameling in opdracht van de gemeente via HVC.
  3. Zwerfafval. Dit gaat om inzameling door de buitendienst van de gemeente Schagen.

De gemeentelijke onderhoudsdienst en Pro-groen zamelen het zwerfafval in. Zoals bij afvalbakken op straat, strand en bij recreatiegebieden en winkelgebieden. Ook de grote afvalboeien op de strandopgangen aan de kust horen hierbij.

Het huishoudelijk afval wordt door HVC ingezameld. HVC is overeenkomstig de huidige dienstverleningsovereenkomst verantwoordelijk voor het gehele pakket van afvalinzameling.
Dit omvat het onderhoud en beheer van alle inzamelmiddelen, afvalverwerking en vermarkting. Hierbij is meer focus gekomen op hergebruik en de circulaire economie. Afval is inmiddels geen afval meer, maar waardevolle grondstof. Een groeiend aantal dorpen en woonwijken krijgen een nieuwe vorm van afvalinzameling. Deze afvalinzameling gaat uit van 3 afvalcontainers aan huis. Het gaat om een oranje plastics-container, groene gft/e-container en een blauwe papiercontainer. Het grijze restafval wordt daarentegen 'op afstand geplaatst' en ontmoedigd via ondergrondse restafvalcontainers in de wijk.

Groen, speelvoorzieningen & sportvelden

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Bomen

 33.300

stuks

Openbaar groen

 4,6

milj. m²

Speelvoorzieningen

 850

stuks

Groen
Openbaar groen draagt bij aan ons welzijn. We voelen ons prettiger in een groene omgeving. Groen is een belangrijk middel voor klimaatadaptatie. Groen houdt water lange vast. Zo raakt het riool niet overbelast bij stortbuien. De koelende werking van bomen, struiken en planten door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van warmte is zeer waardevol.

We houden het groen op het niveau dat is vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied en dat passend is voor de omgeving. Hiervoor renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken. Bestaande bomen controleren we in verband met de wettelijke zorgplicht periodiek op veiligheid en eventuele gebreken. De resultaten van deze inspecties geven inzicht in de benodigde uit te voeren maatregelen om de bomen op de gewenste normen in stand te houden.

Ons bomenbeleid geeft richting aan hoe we met bomen binnen de gemeente omgaan. En wat we belangrijk vinden. Daarnaast zorgt het bomenbeleid voor deregulering en vermindering van de administratieve lasten. Daarmee profiteert zowel de inwoner als de organisatie van deze verminderde administratieve werkzaamheden.

Schagen vindt groen belangrijk en laat dit zien door bomen te planten. Binnen het programma ‘Schagen groeit door’ wordt met projecten inhoud gegeven aan de ambitie om bomen te planten.  Met een groenimpuls stimuleert het programma doelen op het gebied van economie, leefbaarheid, landschap, duurzaamheid en ecologie.

Speelvoorzieningen en sportvelden
Speelvoorzieningen en sportvoorzieningen vergroten de leefbaarheid binnen onze gemeente. Ze hebben een directe positieve invloed op het geluk en de gezondheid van onze inwoners. Speeltoestellen controleren we jaarlijks 4 keer op veiligheid. Dit doen we in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. Er zijn ongeveer 27 sportclubs en verenigingen binnen onze gemeente die gebruik maken van diverse sportvelden. Denk aan gras, kunstgras, kunststof en asfalt. Dit zijn clubs gericht op de sporten voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen en honkbal.

Riolering, Water & kust

Kapitaalgoed

Areaal

Eenheid

Oppervlaktewater

1,0

milj. m²

Civiele kunstwerken

720

stuks

Strand

15

km.

Riolering

495

km.

Oppervlaktewater en riolering
De gemeente heeft de zorg voor oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en afvalwater. In 2022 en 2023 hebben we gewerkt aan een nieuw gemeentelijk rioleringsplan dat inspeelt op de Omgevingswet. Dit is het Programma Stedelijk Water en Riolering. Oftewel PSWR. In 2023 is dit programma vastgesteld door de raad. In 2023 is het beheer van een groot deel van het water overgedragen aan het Hoogheemraadschap.

Kunstwerken
Met kunstwerken bedoelen we civieltechnische kunstwerken. Denk aan bruggen, duikers, tunnels en dergelijke. Naast deze objecten vallen kademuren, keermuren en oeverbeschermingen en oeverconstructies ook onder dit kapitaalgoed. In totaal beheren we ongeveer 33 kilometer van deze objecten. Naast 720 kunstwerken.

Baggeren
Wij stemmen ons baggerprogramma af met dat van het hoogheemraadschap. Op deze manier blijven de waterlopen op efficiënte wijze voldoen aan de keur.

Strand
We zorgen voor het beheer van alle strandopgangen en aangrenzende wegen. Vrijwel alle strandslagen hebben slagbomen en een 24/7 bewaking en conciërgedienst. Vergunningverlening en handhaving behoren ook tot onze taken.

Havens
We kennen 2 havens. Dit zijn een industriehaven en een recreatiehaven. De industriehaven is een kleinschalige gemengde binnenhaven. Hier bestaat de havengerelateerde kernactiviteit uit grondstoffenoverslag door binnenvaartschepen. De periodieke baggerwerkzaamheden van de industriehaven zijn in ons baggerprogramma opgenomen. De huidige kwaliteit van deze industriehaven is conform ons beleidsuitgangspunt sober en doelmatig.

De recreatiehaven Schagen is in eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de Stichting recreatiehaven. De stichting verzorgt de gehele exploitatie van de haven. Denk aan verhuur en administratie vaste ligplaatsen en passantenplaatsen, aanstelling van havenmeesters, het netjes op orde houden van de haven en promotie. De stichting stelt jaarlijks een jaarverslag op. De recreatiehaven is de laatste jaren aanzienlijk opgeknapt. Oude boten zijn door handhaving verwijderd. Ook is er geïnvesteerd in het onderhoud en het uiterlijk van de recreatiehaven. Er is sprake van een kwalitatief hoog onderhoudsniveau. Hierdoor is het een visitekaartje voor onze gemeente.

Gemeentelijk niet openbaar vastgoed
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaande uit niet openbare gronden en gebouwen vraagt al enige jaren aandacht. In de nota Tafelzilver uit 2019 en in het 213A onderzoek naar het accommodatiebeleid uit 2022 is geconstateerd dat er meer inzicht en overzicht in de vastgoedportefeuille nodig is. Ook is de informatievoorziening en het inzicht in beleid niet op orde. Daarnaast is tijdens de VIC controle in 2023 geconstateerd dat er geen zekerheid over juistheid en volledigheid van de portefeuille is. Daarnaast werd geconstateerd dat er geen inzicht is in impliciete subsidiëring via vastgoed. Feitelijk is er geen opvolging gegeven aan de constateringen in voornoemde nota’s en onderzoeken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft half 2023 de bestuurlijk opdracht gegeven aan de ambtelijke organisatie om het gemeentelijk vastgoed op orde te brengen en grip op de gemeentelijke vastgoedportefeuille te krijgen. Daarom zal in 2024 het project 'Grip op vastgoed' gestart worden.

Het project 'Grip op vastgoed' zal beperkt zijn in tijd. Er moet beleid ontwikkeld worden dat de portefeuille legitimeert. Er wordt een vastgoedmanagementrapportage ontwikkeld waardoor vastgoedinformatie integraal, eenduidig en inzichtelijk is en gestuurd kan worden op portefeuilleniveau en op objectniveau. De informatie die nu is verspreid over verschillende afdelingen zal worden samengevoegd bij één team. Ook wordt er een goed werkend vastgoedbeheersysteem aangeschaft. Hierbij wordt het 4 ogen principe gehanteerd bij het bijhouden van het systeem. Tot slot wordt de organisatie qua beheer en exploitatie logisch ingedeeld. Interne deskundigheid wordt samengebracht en de gemeentelijke vastgoedtaken worden ondergebracht bij één team zodat afstemming, coördinatie en samenhang geborgd wordt.  

Gebouwen
De meerjarenonderhoudsplanning voor de gebouwen vindt zijn oorsprong in 2017. Deze wordt ook wel MJOP genoemd. Alle gebouwen zijn toen na een nulmeting in de software van 0-prognose gezet. Jaarlijks actualiseren wij het MJOP. Actualiseren betekent dat wij bepaalde grotere onderhoudswerken nauwkeuriger in de tijd plannen. Sommige daarvan stellen we uit. Andere halen we wat naar voren. Zo houden wij een goed actueel beeld van de bouwkundige staat en de onderhoudsplanning van ons vastgoed. Daarmee hebben we ook een goed beeld van de bruikbaarheid van de panden voor de bedoelde functie. Nu en in de toekomst. Voor gebouwen geldt in het algemeen dat wij onderhoud uitvoeren op het niveau van conditie 3. Dit betekent redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouwdelen en installatie delen niet in gevaar.

Op basis van de onderhoudsprognose doteren wij jaarlijks een gelijk bedrag in reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Een verduurzamingsslag van de gebouwen hebben wij uitgewerkt in de energieaudits die ook 2017 zijn gemaakt. Bij de uitvoering van deze verduurzaming leggen we een relatie met maatregelen vanuit het MJOP. Het gaat hierbij om maatregelen die een terugverdientijd hebben van 15 jaar of minder. We proberen de maatregelen zo mogelijk op een natuurlijk moment uit te voeren. We leggen bijvoorbeeld geen zonnepanelen op een oud dak. We vernieuwen dan eerst de dakbedekking. Op een substantieel onderdeel van die verduurzamingsmaatregelen lopen we iets achter. Het gaat om zonnepanelen op gemeentelijke daken. Inmiddels liggen er 2000 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. In 2024 gaan wij door met het plaatsen van zonnepanelen op het maatschappelijk vastgoed in beheer en eigendom van de gemeente. Inclusief de eigen huisvesting. Naast het plaatsen van zonnepanelen gaan wij in 2024 verder met het aanbrengen van duurzame LED verlichting bij de kerktorens in beheer, sporthallen en maatschappelijke panden. Wij pakken daarbij als eerst de objecten aan die het laagste energielabel hebben en de meeste energie verbruiken.

Los van deze werkzaamheden gaan we in 2024 weer een aantal maatschappelijke panden schilderen. Ook vervangen we installaties op  het gemeentehuis en Zijperweg 10-12. We vervangen het voegwerk van de muziekkoepel en kantoor Zijperweg 10-12. Ook staan de Slottorens voor onderhoud gepland. Naast het onderhoud van gemeentelijke vastgoed wordt er door de afdeling projecten in 2024 gewerkt aan nieuwe gemeentelijke huisvesting voor Reddingsbrigade Sint Maartenszee, accommodatie de Multitreffer en brandweerkazernes in Dirkshorn en Schagerbrug. De huisvesting is verder volgend aan de dienstverlening en de keuzes die we maken over het nieuwe werken.

Huisvesting
Waar mogelijk verduurzamen we het gemeentehuis. Kantoorfuncties van de gemeente Schagen gelegen aan de Laan 19 en Zijperweg 10-12 voldoen op dit moment al aan een label A. Naast het reguliere en dagelijks onderhoud wordt er de komende jaren vervanging uitgevoerd aan onder andere de airco’s, het dak, dakventilatoren en duurzame klimaatinstallaties. Ook staat schilderwerk van de buitengevel op de planning voor 2025 voor de gemeentelijke huisvesting aan Laan 19 en Zijperweg 10-12.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40