Amendementen en besluiten

Vergadering van 31 oktober 2023
Programma begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Amendement en besluiten

  1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Maatschappelijk nut met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
  1. Een extra storting te doen van € 1.000.000,- in Reserve Gebouwen onderwijs met als dekking het positieve begrotingsresultaat.
  1. In de Begroting 2024 op te nemen dat een bedrag van € 60.000 gereserveerd wordt voor voorlichting op het onderwijs door jongerenwerk en hun preventieve rol binnen het onderwijs met als dekking een verlaging van het batig saldo.
  1. Hiermee besluiten dat het positieve resultaat in de begroting wordt bepaald op € 601.000,-.
  1. De programmabegroting 2024 vast te stellen met in achtneming van de punten 1, 2, 3 en 4 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-202

Let op: de amendementen worden als eerste wijzigingen meegenomen in 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40