Financiële begroting

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen  2022 - 2027

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reserves

8000000

Algemene reserve 

4.190

2.153

6.489

9.639

9.714

9.789

8100002

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.241

1.641

1.809

1.869

1.523

2.078

8100003

Reserve gebouwen onderwijs

13.910

13.043

12.218

11.443

10.703

9.963

8100007

Reserve grondexploitatie 

4.115

2.765

3.279

2.861

2.443

2.025

8100015

Reserve reg. arrangement bedrijventerrein Kop NH

27

0

27

27

27

27

8100016

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

98

99

153

181

208

236

8100017

Reserve investeringen economisch nut 

2.962

2.711

2.462

2.257

2.110

1.962

8100018

Reserve investeringen maatschappelijk nut

28.445

27.698

30.284

33.011

37.745

43.480

8100021

Reserve afvalstoffenheffing 

0

524

145

116

76

35

8100024

Reserve egalisatie rioolheffing

0

171

632

996

1.340

1.683

8100025

Reserve Markt 18 

853

790

731

674

619

565

8100027

Reserve frictiekosten fusie 

33

0

33

33

33

33

8100029

Reserve Maatschappelijk nut

2.956

1.597

1.501

1.501

1.361

1.361

8100031

Reserve Decentralisatie sociaal domein

844

231

844

844

844

844

8100033

Reserve Overlopende posten

75

50

25

25

25

25

8100035

Reserve opleidingen

680

579

680

680

680

680

8100038

Reserve wegenonderhoud

99

57

12

-1

-1

-1

8100039

Reserve groenonderhoud

35

65

95

125

155

185

8100040

Reserve onderhoud buitenruimte

1.680

2.192

2.916

3.534

4.152

4.770

8100043

Reserve dorpshuizen

176

110

176

176

176

176

8100044

Reserve buitensportaccommodaties

2.545

215

3.022

3.434

3.749

4.161

8100045

Reserve structuurvisie Petten

1.026

350

1.026

1.026

1.026

1.026

8100047

Reserve reddingsbrigade

189

97

44

19

1

1

8100048

Reserve BYOD

423

568

774

949

1.125

1.300

8100049

Reserve binnensportaccommodaties

24

23

24

24

24

24

8100050

Reserve implementatie omgevingswet

0

1.441

975

644

378

205

8199999

Reserve resultaat boekjaar

3.881

0

2.661

1.870

-4.326

-6.058

Totaal reserves

71.507

59.169

73.036

77.958

75.908

80.575

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Verplichtingen en risico's

8500000

Voorziening pensioen voormalig wethouders

300

472

540

660

780

900

8500001

Voorziening wachtgeldverplichting vm. bestuurders

626

376

626

626

626

626

8500009

Voorziening uitstroom personeel

32

33

32

32

32

32

8500015

Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's

0

579

0

0

0

0

Onderhoudsegalisatie

8500004

Voorziening onderhoud zwembad de Wiel

0

47

0

0

0

0

8500005

Voorziening onderhoud begraafplaats

0

51

25

50

75

100

Beklemde middelen derden:

8500010

Egalisatievoorziening riolering

280

0

3.217

5.172

7.386

9.899

Egalisatievoorziening afval

205

0

498

498

498

498

8500003

Voorziening parkeerfonds

10

10

10

10

10

10

Riool

6.121

582

6.121

6.121

6.121

6.121

8500016

Voorziening overdracht wegen HHNK

0

874

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

7.574

3.022

11.068

13.169

15.527

18.186

Totaal reserves en voorzieningen

79.081

62.192

84.104

91.126

91.435

98.761

 

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40