Programma's

Programma 2 Wonen en ruimtelijk ordening

Managementinformatie

In het Programma Woningbouw van het Rijk staat beschreven: "Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis is een eerste levensbehoefte. Momenteel kunnen veel Nederlanders geen woning vinden die past bij hun wensen en portemonnee. Er zijn onvoldoende woningen en het aantal huishoudens neemt toe. Mensen komen in de knel en worden beperkt in een volgende stap in hun leven zoals kinderen krijgen, samenwonen of scheiden. Bovendien is doorstroming in de woningmarkt lastig. Een snelle groei van het aantal woningen is noodzakelijk." Ook in Schagen is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Het college en de gemeenteraad van Schagen zetten zich dan ook volop in om woningbouw te realiseren in onze gemeente. Zowel in de dorpen als de stad Schagen. We letten daarbij op betaalbaarheid en bereikbaarheid van woningen. De bouwkosten en de rente stijgen. Bijvoorbeeld de hypotheekrente. Daardoor is het verkrijgen van een betaalbare woning moeilijk geworden voor inwoners uit onze gemeente. Daarnaast zijn er in nieuwbouwontwikkelingen nog uitdagingen als stikstof, energiecongestie en spuitzones. Deze maken het toevoegen van woningen aan onze bestaande woningvoorraad er niet gemakkelijker op.   

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet van kracht. De invoering van de Omgevingswet betekent een wijziging in de procedures voor vergunningverlening en wijzigen van bestemmingen. Vooruitlopend op de wet is de omgevingsvisie opgesteld. Deze omgevingsvisie wordt vertaald in een omgevingsplan. Er zullen voor het omgevingsplan ook beleidskeuzes aan de raad voorgelegd worden.   

Het rijk wil met alle Nederlandse provincies een ruimtelijk arrangement sluiten waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking bij ruimtelijke ontwikkelingen. De afspraken die voortkomen uit het ruimtelijk arrangement staan aan de basis voor de nieuwe nota Ruimte. In 2024 wil de provincie gezamenlijk een conceptversie Ontwikkelperspectief NHN opstellen. De gemeente levert input aan de provincie.

Lasten, baten en saldo

10.160.807

6,2 %

12.834.276

7,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40