Programma's

Programma 4 Duurzaamheid

Managementinformatie

Samen met inwoners en ondernemers werken we aan een duurzame gemeente en aan een energietransitie. Willen we de klimaatverandering keren, dan moeten we de CO2-uitstoot verminderen en fossiele bronnen mijden. Klimaatverandering houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we op veel gebieden samen met andere gemeenten in de Noordkop. We willen onze leefomgeving toekomstbestendig maken. We blijven ons inzetten om klimaat-adaptief te zijn. Uit solidariteit met de bewoners van nu en de volgende generaties, zullen we door het goede voorbeeld te geven onze mooie omgeving blijven koesteren.

Een belangrijk speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid is om het energieverbruik van inwoners drastisch te verminderen door besparingsmogelijkheden te benutten.  Zo willen we ook de kosten verminderen om zo ook energiearmoede te voorkomen. Er ligt daarbij een taak voor zowel woningcorporaties als particuliere woningeigenaren. De middelen van het rijk zijn hiervoor ook nodig. Het isoleren van woningen en gebouwen moet sneller, slimmer en socialer. De ambitie is om voor 2030 de CO2-uitstoot te minimaliseren. 

Nieuwe woonwijken willen we zo zuinig en duurzaam mogelijk bouwen. Deze willen we ook direct toekomstbestendig inrichten. Zowel qua energiegebruik, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit als circulair bouwen. Zodat de woonomgeving ook uitnodigt om gezond te leven. Daarbij houden we wel de betaalbaarheid in de gaten. Steeds wordt voor extra investeringen afgewogen of we dit in redelijkheid van bewoners mogen vragen.

De gemeente overlegt structureel met dorpsraden om samen met de inwoners oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken vorm te geven. We willen minimaal 50% lokale financiële participatie als voorwaarde bij energieprojecten binnen de uitwerking van de Regionale Energie Strategie. We zoeken hierbij samenwerking met energiecoöperaties. Duurzame energie-initiatieven steunen we op plekken waar draagvlak is.

Het streven is dat woningen en bedrijven in Schagen zelfvoorzienend worden in hun energie. Het elektriciteitsnet is alleen nog lang niet goed toegerust op dit streven en de verwachte uitbreiding van woningen en bedrijven in de gemeente. De ontstane netcongestie moet niet alleen door meer kabels en transformator onderstations worden opgelost. We zetten ook in op slim uitwisselen en opslag van energie. Ook zoeken we koppelkansen om lokaal aanbod van duurzame energie aan te laten sluiten op de energie vraag van bewoners en bedrijven. De steun van provincie en juridische ruimte van het rijk is hierbij hard nodig.

Indicatoren
Er wordt gewerkt aan het bundelen van de diverse duurzaamheidsindicatoren naar 1 uniforme indicator. We doen dit om de totale klimaatopgave in kaart te brengen en de effectiviteit van ons eigen beleid beter inzichtelijk te maken. We kijken hierbij naar de verwachte en gerealiseerde CO2- reductie. Dit doen we mede op verzoek van de raadswerkgroep Planning & Control, die aandacht heeft gevraagd voor deze ontwikkeling. Daarnaast wordt dit onderwerp besproken in de Klankbordgroep Duurzaamheid.

De komende maanden wordt o.a. een doorrekening gemaakt in hoeverre de gemeentelijke activiteiten bijdragen aan CO2 reductie tot minstens 2030. Deze doorberekening geeft inzicht in welke activiteiten de grootste bijdragen leveren aan de CO2-reductie en op welke gebieden meer inspanning nodig is.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd aan de raad en zijn mede de basis voor nieuwe indicatoren in Q1 2024 (en opgenomen in de 1e Turap van 2024).
Tot die tijd werken we met de bestaande indicatoren.

Lasten, baten en saldo

7.908.012

4,9 %

8.110.269

4,9 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40