Programma's

Programma 1 Sociaal domein

Managementinformatie

De maatschappij is continu in beweging. De bestaanszekerheid van de inwoners komt onder druk te staan. We zien dat een groot aantal mensen kwetsbaarder wordt. Zowel op psychisch, sociaal als fysiek vlak. De druk op de zorg wordt groter. Dat komt aan de ene kant door een grotere vraag. Aan de andere kant komt dit door een tekort aan arbeidskrachten en vrijwilligers .

Daarnaast zien we ook dat er weer 'nieuwe' inwoners bij komen. We zijn namelijk aangewezen als groeiregio. Het aantal vergunninghouders dat een woning nodig heeft groeit nog steeds. Ook Oekraïners zullen hier blijven wonen. Dit alles vraagt een andere aanpak van ons als gemeente. Wij doen steeds meer een beroep op de eigen inzet van onze inwoners. Bij de inkoop van zorg voor jeugd en vanuit de Wmo betrekken wij al in een vroege fase de aanbieders en de kern- en ketenpartners. We hebben ons verbonden aan de Hervormingsagenda Jeugd. De komende jaren betekent dit dat we onze inzet op jeugd nog beter met de regio willen gaan afstemmen.

We gaan opnieuw kijken naar ons minimabeleid omdat de bestaanszekerheid onder druk komt te staan. We maken de regelingen toegankelijker zodat er meer inwoners gebruik van kunnen maken. Maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, sportvoorzieningen, kunst en cultuur en dorpshuizen vragen onze aandacht als onderdeel van de leefbaarheid in onze gemeente. Het seniorenbeleid met thema's als wonen en zorg hebben onze bijzondere aandacht omdat wij dit beleid samen met de raad gaan ontwikkelen. We voeren een behoefteonderzoek uit naar onze sportende inwoners, voor nu en in de toekomst.

Een extra uitdaging vormen de sterk toegenomen kosten voor energie, onderhoud en nieuwbouw. We moeten daarom goed kijken naar hoe we ons geld uitgeven. Over deze beslissingen gaan we in gesprek met onze inwoners en professionele partners.

Dit zijn allen vraagstukken die binnen het sociaal domein spelen. Deze vraagstukken kunnen wij niet alleen binnen het sociaal domein oplossen. Dit vraagt om een aanpak waarbij we samenwerken met andere domeinen. Dit zien we terug bij veel thema's. Op het snijvlak van zorg en veiligheid, de inrichting van de fysieke leefomgeving en de vraag naar woonruimte voor onze inwoners.
 
Inclusie staat in programma 6.

Lasten, baten en saldo

57.068.757

35,1 %

12.120.706

7,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40