Financiële begroting

Prognosebalans

ACTIVA

rekening

primaire begroting

begroting

raming

raming

raming

(x euro 1.000,-)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I  VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

108.671

125.660

161.684

153.202

150.732

149.808

Immateriële activa

352

104

104

104

104

Financiële vaste activa

8.155

14.975

14.521

14.489

14.469

14.448

Totale vaste activa

117.178

140.635

176.309

167.794

165.305

164.360

II  VLOTTENDE ACTIVA

34.747

20.550

21.309

22.437

21.970

22.543

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

25.056

7.939

19.831

19.831

19.831

19.831

Voorraden (grond)

2.208

-654

-5.395

-4.268

-4.735

-4.162

Overlopende activa

7.480

13.264

6.874

6.874

6.874

6.874

Liquide middelen

3

Totaal Activa

151.925

161.185

197.618

190.231

187.275

186.903

PASSIVA

rekening

primaire begroting

begroting

raming

raming

raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

III  EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

4.190

2.153

6.489

9.639

9.714

9.789

Bestemmingsreserves

63.436

57.016

63.886

66.449

70.520

76.844

Exploitatiesaldo boekjaar

3.881

-240

2.661

1.870

-4.326

-6.058

71.507

58.929

73.036

77.958

75.908

80.575

IV  VOORZIENINGEN

7.574

2.953

11.068

13.169

15.527

18.186

V  VASTE  SCHULDEN

50.979

58.774

83.774

80.569

77.364

74.159

Leningen inzake woningbouw

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

50.965

47.760

47.760

44.555

41.350

38.145

Waarborgsommen

Door derden belegde gelden

14

14

14

14

14

14

Nieuw aan te trekken leningen

11.000

36.000

36.000

36.000

36.000

VI  VLOTTENDE PASSIVA

21.865

40.528

29.740

18.536

18.476

13.983

Netto vlottende schuld looptijd < 1 jaar

4.354

7.679

5.083

5.083

5.083

5.083

Overlopende passiva

17.511

32.850

24.657

13.453

13.393

8.900

Totaal passiva

151.925

161.185

197.618

190.231

187.275

186.903

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40