Financiële begroting

Taakvelden

Begroting

2024

2025

2026

2027

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.1

Bestuur

2334

69

2334

69

2256

69

2234

69

0.2

Burgerzaken

511

833

437

728

437

728

437

728

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

222

627

159

627

313

627

143

572

0.4

Overhead

44688

769

44687

574

44468

574

44244

574

0.5

Treasury

1620

2193

1621

2134

1621

2064

1621

2064

0.61

OZB woningen

59

9228

59

9408

59

9588

59

9408

0.62

OZB niet-woningen

100

3994

100

4024

100

4054

100

4084

0.64

Belastingen overig

135

135

135

135

0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

0

93049

0

94030

0

86408

0

86253

0.8

Overige baten en lasten

1503

2825

1604

2825

1605

2825

1605

2825

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

1

0

1

0

1

0

1

0

0.10

Mutaties reserves

13165

10551

13600

7886

12509

8363

13509

7110

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4290

6

4287

6

4275

6

4228

6

1.2

Openbare orde en veiligheid

967

4

902

4

917

4

863

4

2.1

Verkeer en vervoer

6952

164

7305

164

7602

164

8050

164

2.2

Parkeren

7

7

7

7

2.3

Recreatieve havens

57

69

50

69

50

69

50

69

2.4

Economische havens en waterwegen

445

31

444

31

388

31

388

31

3.1

Economische ontwikkeling

934

0

757

0

584

0

587

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

11

63

11

63

11

63

11

63

3.4

Economische promotie

48

4796

48

4866

48

4866

48

4866

4.1

Openbaar basisonderwijs

241

4

241

4

241

4

241

4

4.2

Onderwijshuisvesting

3360

163

3419

163

3395

163

3395

163

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1300

271

1300

271

1300

271

1300

271

5.1

Sportbeleid en activering

599

10

599

10

599

10

599

10

5.2

Sportaccommodaties

2869

462

2847

490

3176

490

2805

490

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

717

8

661

8

740

8

548

8

5.4

Musea

206

1

145

1

145

1

145

1

5.6

Media

1011

14

931

14

931

14

931

14

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7388

312

7182

312

7507

312

7167

312

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1880

112

1873

120

1875

120

1862

120

6.3

Inkomensregelingen

9016

8903

9016

8903

9016

8903

9016

8903

6.4

WSW en beschut werk

5669

0

5846

0

5956

0

6106

0

6.5

Arbeidsparticipatie

876

0

613

0

613

0

613

0

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

1685

0

1660

0

1635

0

1635

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

1431

300

1431

300

1431

300

1431

300

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

4172

0

4072

0

3822

0

3822

0

6.71B

Begeleiding (WMO)

2728

0

2703

0

2603

0

2603

0

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

300

0

300

0

300

0

300

0

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

1864

24

1864

24

1864

24

1864

24

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

7865

0

7350

0

7257

0

7257

0

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

772

0

722

0

713

0

713

0

6.74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij

154

0

144

0

142

0

142

0

6.74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

3866

0

3615

0

3570

0

3570

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1114

71

1114

71

1114

71

1114

71

6.82A

Jeugdbescherming

667

0

667

0

667

0

667

0

6.82B

Jeugdreclassering

104

0

104

0

104

0

104

0

7.1

Volksgezondheid

1459

0

1459

0

1459

0

1459

0

7.2

Riolering

3777

5865

4245

6073

4302

6127

4512

6337

7.3

Afval

6321

8103

6509

8256

6797

8413

6892

8572

7.4

Milieubeheer

1444

8

1369

8

1362

8

1362

8

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

201

288

205

288

199

288

193

288

8.1

Ruimte en leefomgeving

562

330

335

330

271

330

292

330

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

9176

9176

568

568

568

568

0

0

8.3

Wonen en bouwen

77

1600

77

1600

77

1600

77

1600

Totaal

162775

165436

153593

155462

152995

148668

152914

146856

Saldo van de begroting

2661

1870

-4326

-6058

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40