Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten (incl. toelichting)

Incidentele baten

2024

2025

2026

2027

3. Beheer openbare buitenruimte

Reserve maatschappelijk nut, essentaksterfte

1.300

0

0

0

Reserve maatschappelijk nut, essentaksterfte

140

0

140

0

Totaal programma 

1.440

0

140

0

Totaal baten

1440

0

140

0

Incidentele lasten

2024

2025

2026

2027

2. Wonen en Ruimtelijke ordening

Park Horn

50

0

0

0

Totaal programma 

50

0

0

0

3. Beheer openbare buitenruimte

Extra schoolzones

50

25

0

0

Verkeersveiligheid Zuidschinkeldijk

50

0

0

0

Rotonde Warmenhuizerweg – Dergmeerweg

1.300

0

0

0

Essentaksterfte

140

0

140

0

Overkapping

80

0

0

0

Diverse posten < € 100.000

115

115

0

0

Totaal programma 

1.735

140

140

0

5. Economische zaken

Economische agenda

180

0

0

0

Regionale samenwerkingsagenda

164

164

0

0

Motiveren naar betaald werk

255

0

0

0

Totaal programma 

599

164

0

0

6. Participatie, dienstverlening en organisatie

Raadsthema's

100

100

0

0

Modules vastgoed

40

0

0

0

Totaal programma 

140

100

7. Programma financiën:

Stortingen om AR op niveau te krijgen

1.290

3.075

0

0

Totaal programma 

1.290

3.075

0

0

Totaal lasten

3.814

3.479

140

0

Saldo

2.374

3.479

0

0

 
Toelichting incidentele baten

Rotonde Warmenhuizerweg – Dergmeerweg
De baten voor de uitvoering worden onttrokken uit de reserve investeringen in Maatschappelijk nut. Deze baten zijn de dekking van de incidentele lasten met betrekking tot de Rrotonde Warmenhuizerweg – Dergmeerweg.

Essentaksterfte
De baten voor de uitvoering worden onttrokken uit de reserve Maatschappelijk nut. Deze baten zijn de dekking van de incidentele lasten met betrekking tot de essentaksterfte.

Toelichting incidentele lasten

Park van Horn
Onderzoek waarbij herbestemming naar wonen de voor de hand liggende uitkomst is. In het collegebesluit van 14-3-2023 is voor het plan van aanpak voor park de Horn een indicatie van de kosten afgegeven van € 50.000.

Extra schoolzones
Aanleg extra schoolzones Vanuit het coalitieprogramma is de ambitie om extra veiligheidsmaatregelen te realiseren op de routes van en naar de scholen.
De afgelopen jaren zijn binnen de gemeente al meerdere ‘schoolzones’ aangelegd. Er is nu gekeken waar extra schoolzones de veiligheid kunnen vergroten. Van daaruit worden vier extra schoolzones als belangrijke toevoeging voor de veiligheid gezien.
Het gaat om de volgende locaties:
1. St. Barbaraschool aan de Bogtmanweg te Tuitjenhorn;
2. St. Aloysiusschool aan de Langestraat in Schagen;
3. De Regenboog aan de Stroet in Stroet;
4. Het nieuwe schoolgebouw met verschillende scholen in het centrumplan Waldervaart in Schagen.
De inrichting van de locatie aan de Stroet wordt gerealiseerd met de geplande herinrichting van de Stroet. Voor de overige locaties is het benodigd geraamde bedrag € 75.000. Verdeeld over € 50.000 in 2024 en € 25.000 in 2025.

Verkeersveiligheid Zuidschinkeldijk en Uitlandseweg te Callantsoog
Vanuit het coalitieprogramma is de ambitie om de veiligheid te verbeteren langs de Uitlandseweg en Zuidschinkeldijk in Callantsoog. Onder andere door het zoeken naar een oplossing voor het parkeren. Ook vanuit de dorpsraad Callantsoog en Groote Keeten wordt provincie en Natuurmonumenten) willen we onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn. Hiervoor is externe capaciteit benodigd. De kosten hiervoor worden geraamd op € 50.000. In een later stadium wordt dan op basis van de uitkomsten van de onderzoeken budget voor de uitvoering gevraagd.

Rotonde Warmenhuizerweg – Dergmeerweg
In de begroting 2020 is € 150.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruising Warmenhuizerweg – Dergmeerweg in Warmenhuizen. De maatregelen zouden bestaan uit de aanleg van middengeleiders en een aparte fietsoversteek. Als gevolg van de realisatie van de nieuwe woonwijken Landsheer en Dergmeerweg in Warmenhuizen wordt een extra toename van het verkeer op de Dergmeerweg verwacht. Vanuit verkeersveiligheid en ook vanuit de dorpsraad Warmenhuizen is het wenselijk om op de kruising nu een rotonde aan te leggen. De afgelopen periode zijn de mogelijkheden hiervoor nader onderzocht. Om de rotonde te kunnen realiseren zijn grondverwerving en een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Gezien de doorlooptijd is de verwachting dat de rotonde medio 2025 gerealiseerd is. Voor de realisatie van een rotonde op de kruising Warmenhuizerweg – Dergmeerweg is voor begrotingsjaar 2024 een aanvullend budget van € 1,3 miljoen noodzakelijk. De verwachting is dat circa 40 tot 50% van het totale uitvoeringsbedrag in aanmerking komt voor subsidie van de provincie. Bij toekenning van deze subsidie wordt dit bedrag in mindering gebracht op de investering.

Essentaksterfte
De lasten voor de uitvoering ter bestrijding van de essentaksterfte worden onttrokken uit de reserve Maatschappelijk nut.

Overkapping
Voor de opslag van de machines die in gebruik zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de buitendienst is onvoldoende ruimte beschikbaar. Om de spullen droog op te kunnen bergen willen wij een verzoek indienen om een overkapping te realiseren.

Economische agenda
Een economische agenda is nodig voor een zinvolle integrale aanpak. Aan het beleid en de opzet van de agenda werken we in 2023.
Doelen in de concept-agenda:
1) Centrumvisie Schagen
2) Toeristisch-recreatieve visie
3) Onderzoek naar en opstellen van plannen voor bedrijventerreinen
4) uitvoeren en verder ontwikkelen van de agenda
5) Strategisch accountmanagement Seedvalley en EHC.

Regionale samenwerkingsagenda
Op basis van de Wijzigingsovereenkomst “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!” is de regionale samenwerking De Kop Werkt! tussen de regiogemeenten en provincie op 1 januari 2022 beëindigd. Voor de beëindiging is door de regiogemeenten en provincie een beëindigingsovereenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat verschuldigde betalingen voor programma’s en projecten zijn gedaan en dat aan verplichtingen is voldaan. Aan de raden wordt een voorstel voorgelegd m.b.t. de besteding van het resterende budget De Kop Werkt! en wordt gevraagd voor de periode 2023 – 2025 voor de regionale samenwerking een financiële bijdrage te reserveren.

Motiveren naar betaald werk
Vanuit het coalitieakkoord ‘Doorbouwen op een gezond fundament’ is voor de komende jaar € 255.000 beschikbaar, zodat iedereen kan meedoen op de arbeidsmarkt.

Raadsthema’s
Vanuit het coalitieakkoord ‘Doorbouwen op een gezond fundament’ is voor de komende jaren € 100.000 per jaar beschikbaar voor het uitvoeren van de raadsthema’s Bestuurlijke vernieuwing en Vergrijzing (integraalouderenbeleid).

Applicaties grondzaken/vastgoed/grondexploitaties
Het aanschaffen van modules om inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille en op de grexen. Voor het vastgoed streven we naar een zekerheid, juistheid en volledigheid van de gegevens en naar kostprijsdekkendheid (o.b.v. wet markt en overheid). We voldoen daar momenteel niet aan.

Storting in de Algemene reserve
Om de algemene reserve op het minimale niveau te krijgen van € 8 miljoen, wordt er in deze begroting en meerjarenperspectief extra gestort in de algemene reserve.

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40