Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Doelstelling
Met dit overzicht van de lokale heffingen geven we een inzicht in welke heffingen er zijn. Ook laten we zien wat de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van eerder gemaakte beleidskeuzes. Het laat ook zien wat onze inwoners hiervoor moeten betalen.

Gemeentelijk beleid

In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden. Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 tot en met 229d Gemeentewet. Ook zijn er belastingen die een gemeente heft op basis van andere wetten. Bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing op basis van de Wet Milieubeheer.
Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op ‘de gebruiker betaalt’. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het streven om 100% kostendekkend te zijn. Voor inwoners die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen is kwijtschelding mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de onroerendezaakbelastingen.

Inflatiecijfer
Voor de leges, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing hebben we afgesproken dat we kostendekkende tarieven heffen. Voor zover dit mogelijk en acceptabel is. De onroerendezaakbelastingen en overige heffingen verhogen we jaarlijks met een inflatiecijfer gelijk aan het consumenten prijsindex cijfer. Oftewel CPI. Het CPI van mei was 6,1. In de kadernota is een aanname gedaan, omdat de CPI van mei nog niet bekend was, van 5%. Omdat we een dalende lijn zien van de inflatie, is de inflatiecorrectie in de begroting niet naar boven bijgesteld, maar is het cijfer van de kadernota gehandhaafd.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges die door ons worden geheven zijn:

 • onroerendezaakbelastingen;
 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing voor gebruikers;
 • toeristenbelasting;
 • forensenbelasting;
 • grafrechten;
 • precariobelasting;
 • leges.

Elke soort lichten we verder toe.

Onroerendezaakbelastingen
Op grond van artikel 220 van de Gemeentewet heffen wij onroerendezaakbelastingen. Oftewel OZB. Voor gecombineerde panden wordt voor het woondeel een vermindering toegepast. Gecombineerde panden zijn panden waarbij een deel bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning.

De inkomsten voor 2024 zijn geschat op een totaal van € 13,4 miljoen. Dit is inclusief de inflatiecorrectie, de extra uitgekeerde proceskostenvergoedingen in 2023 aan no cure no pay-bureaus in het kader van de WOZ-waardebepaling, de meeropbrengst vanwege het realiseren van nieuwbouw woningen, de afdracht aan het Ondernemersfonds Schagen en het compensatiebudget voor sport en cultuur. Dit laatste gaat om de 3% extra opbrengst van sportcomplexen en culturele complexen.

De tarieven voor 2024 zijn nog niet bekend. De hertaxatie naar peildatum 1 januari 2023 is nog niet afgerond. Uiterlijk in december 2023 komen we met een voorstel om deze tarieven vast te stellen. Bij de berekening van de tarieven zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van de herwaardering. Bij een stijging van de WOZ-waarde daalt het tarief. Zo pakt de herwaardering opbrengst neutraal uit. Andersom zal bij een daling van de WOZ-waarde het tarief stijgen. WOZ staat voor waardering onroerende zaken.

Afvalstoffenheffing

De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en invordering van de gemeentelijke afvalstoffen. Oftewel de kosten van het ophalen van het huishoudelijk afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vastgesteld aan de hand van het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar bij een huishouden staat ingeschreven.

De gemeentelijke afvalstoffenheffing wordt voor een groot deel bepaald door het tarief uit de dienstverleningsovereenkomst met de Huisvuilcentrale. Oftewel HVC. Andere kostencomponenten van de afvalstoffenheffing zijn onder andere inzamelkosten en afvoerkosten van openbare afvalbakken. Dit bevat de inzet van onze eigen gemeentelijke dienst en werkvoorzieningsschap PRO. Daarnaast gaat dit ook om de inzet van gemeentelijke veegmachines, kosten van invordering & verhaal & kwijtschelding, papiervergoeding aan verenigingen en instellingen en BTW en afvalstoffenbelasting aan het rijk. Verhoudingsgewijs wordt de afvalstoffenheffing voor 75% bepaald door het tarief dat is afgesproken in de dienstverleningsovereenkomst met HVC. Voor 25% wordt het bepaald door eigen toerekenbare kosten op het onderwerp afvalinzameling en verwerking.

Jaarlijkse inrekening van Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) en ingroei-model dienstverleningsovereenkomst
Het DVO-tarief van de dienstverleningsovereenkomst stijgt jaarlijks mee met de Consumenten Prijs- indexcijfer en loonkostencompensatie. Echter door lagere afvalkosten verwachten we met een minimale stijging van de afvalstoffenheffing kostendekkend te kunnen werken. Hiernaast is bij het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst in 2017 een ingroeiregeling afgesproken voor de stijgende kosten van inzameling op glas en textiel, beheer en onderhoud inzamelmiddelen en collectieve kosten HVC voor de jaren 2017 t/m 2026 is hierin opgenomen. Daarnaast verwachten we hogere inkomsten op de afvalstromen.

Door bovenstaande componenten stijgt het tarief voor 2024 met 1%.  

Afvalstoffenheffing

2023

2024

1 persoon

322,-

325,-

2 personen

379,-

383,-

3 personen

379,-

383,-

≥ 4 personen

410,-

414,-

extra container

206,-  

208,-

De totale opbrengst van de afvalstoffenheffing is geraamd op € 7.658.000,-.

Rioolheffing

De rioolheffing wordt door ons geïnd als retributie die wordt geheven wanneer een bouwwerk is aangesloten op riolering. Dit is volgens de definitie van de Leidraad Riolering. Percelen die niet zijn aangesloten op de riolering zijn niet heffing plichtig. Voor 2024 bedragen de tarieven:

 • Tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 220,- per eenheid van 350 m3 gebruik. Waarbij een gedeelte van 350 m3 naar boven word afgerond.
 • Vanaf 99.751 m3 een tarief van € 220,- per eenheid van 750 m3 gebruik. Waarbij een gedeelte van 750 m3 naar boven wordt afgerond.

In maart 2023 is het Programma Stedelijk Water en Riolering vastgesteld. Oftewel PSWR. Deze stijging is conform het vastgestelde PSWR 2023-2027.

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 5.637.000 geraamd.

Toeristenbelasting

Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 2,00. Hiervan is € 0,04 bestemd voor de Ondernemers Federatie Schagen voor het aanmoedigen van innovatie in het toerisme. De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn vooralsnog geschat op € 3 miljoen.

Er gelden forfaitaire tarieven voor kampeerplaatsen die toeristen voor een lange periode achtereen tot hun beschikking hebben. Bij campings met jaarplaatsen, seizoenplaatsen of maandarrangementen is namelijk een registratie per nacht niet uitvoerbaar. Daarom zijn de volgende forfaitaire tarieven voor 2024 opgenomen:

Vaste jaarplaats

2,3 personen x 53,7 nachten x € 2,00

€ 247,02

Vaste seizoenplaats

2,4 personen x 53,6 nachten x € 2,00

€ 257,28

Seizoenplaats

2,4 personen x 52,9 nachten x € 2,00

€ 253,92

Voorseizoenarrangement

2,2 personen x 30 nachten x € 2,00

€ 132,00

Verlengd voorseizoenarrangement

2,3 personen x 39 nachten x € 2,00   

€ 179,40

Naseizoenarrangement

2,2 personen x 18 nachten x € 2,00  

€   79,20

Maandarrangement

2,1 personen x 12 nachten x € 2,00

€   50,40

Forensenbelasting
Forensenbelasting wordt geheven wanneer natuurlijke personen meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben.

In onze gemeente zijn ongeveer 3.650 personen belastingplichtig voor de forensenbelasting. De totale opbrengst van de forensenbelasting is geschat op € 2.226.500.

De forensenbelasting kent 2 tarieven. Één tarief voor stacaravans en één tarief voor woningen. Dit geldt ook voor recreatiewoningen.

Het tarief voor stacaravans bedraagt in 2024 € 345,15.
Het tarief voor woningen bedraagt in 2024 € 808,30.

Grafrechten
Grafrechten heffen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van grafrechten. In 2021 is de Beheersverordening gemeentelijke gedenkparken gemeente Schagen 2022 vastgesteld. Naar aanleiding van deze Beheersverordening hebben we de tarieven in de verordening grafrechten onderzocht en bijgesteld.

Voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten worden aanslagen grafrechten opgelegd. Dit gaat om het gebruik van de begraafplaats en om het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten. De inkomsten voor 2024 worden geraamd op € 288.000.

Precariobelasting
Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen op, onder of boven voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2024 worden geschat op € 95.000.

Leges
Leges heffen we voor diensten die we als gemeente hebben geleverd. In de tarieventabel, die bij de verordening hoort, worden de bedragen genoemd die we voor diverse verleende diensten heffen. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het rijk voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij reisdocumenten.
Bij het vaststellen van de tarieven gaan we er van uit dat deze 100% kostendekkend zijn.   
De tarieventabel leges is onderverdeeld in drie titels en is ingericht volgens de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten:

 • titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, winkeltijden et cetera;
 • titel 2 Dienstverlening die valt onder de fysieke leefomgeving of omgevingsvergunning, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • titel 3 Dienstverlening die valt onder de Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen en dergelijke.

Voor titel 1 en 2 mogen de opbrengsten van alle diensten binnen een titel niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een titel mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, zolang deze gecompenseerd wordt door een lagere kostendekking. Voor titel 3 geldt de kostendekking per dienst.

De totale opbrengst aan leges is geschat op € 1.798.189, zoals te zien is in onderstaand overzicht:

Recapitulatie Hoofdstuk 1, 2 en 3

Directe kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendek kendheid

Kostendekking Hoofdstuk 1

361.339

306.838

234.257

712.416

78,94%

Kostendekking Hoofdstuk 2

Kostendekking Hoofdstuk 3

2.211

2.146

4.194

96,28%

Kostendekking totale tarieventabel

361.339

309.049

236.403

716.610

79,03%

 

Titel 1 algemene dienstverlening
Bij titel 1 is weinig ruimte om de tarieven te verhogen. De opbrengsten komen voornamelijk door paspoorten en rijbewijzen. Deze tarieven zijn op dit moment gelijk aan het maximale bedrag.

Onderwerp legesverordening

Directe kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendek kendheid

Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening

Paragraaf 1 - Burgerlijke stand

20.097

41.266

31.509

43.985

47,36%

Paragraaf 2 - Reisdocumenten

249.109

96.573

73.724

341.435

81,41%

Paragraaf 3 - Rijbewijzen

46.340

117.045

89.352

245.565

97,16%

Paragraaf 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

36.720

28.040

39.400

60,84%

Paragraaf 5 - Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Paragraaf 6 - Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens n.v.t. 

Paragraaf 7 - Bestuursstukken n.v.t.

Paragraaf 8 - Vastgoedinformatie

Paragraaf 9 - Overige publiekszaken

40.500

7.804

5.958

32.700

60,27%

Paragraaf 10 - Gemeentearchief

Paragraaf 11 - Huisvestingswet n.v.t.

Paragraaf 12 - Leegstandswet

642

491

1.090

96,20%

Paragraaf 13 - Gemeentegarantie n.v.t.

Paragraaf 14 - Marktstandplaatsen (voor weekmarkten e.d.) 

Paragraaf 15 - Winkeltijdenwet

Paragraaf 16 - Kansspelen

Paragraaf 17 - Telecommunicatie

Paragraaf 18 - Verkeer en vervoer

5.293

6.788

5.183

8.241

47,74%

Paragraaf 19 - Diversen

Paragraaf 20 - Urgentie

Totaal hoofdstuk 1

361.339

306.838

234.257

712.416

78,94%

Titel 2 dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
De kostendekking van titel 2 is onder de 100% kostendekking. Hoewel er getoetst wordt op de gehele verordening wordt u geadviseerd om onder deze grens te blijven. Het is namelijk goed mogelijk dat de jurisprudentie wijzigt met betrekking tot kruis subsidiëring. Dit kan gevolg hebben tot een toename in bezwaar- en beroepsprocedures.  

Onderwerp legesverordening

Directe kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendek kendheid

Hoofdstuk 2 - Omgevingswet

Dit hoofdstuk volgt in de raad van december

PM

Totaal hoofdstuk 2

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Dit is een klein onderdeel van de legesverordening. Hij bestaat voor een groot deel uit evenementenvergunningen. Vanwege de maatschappelijke betekenis ervan is dit bij veel gemeenten niet kostendekkend.

Onderwerp legesverordening

Directe kosten

Loonkosten

Overhead

Opbrengst

Kostendek kendheid

Hoofdstuk 3 - Europese dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 - Horeca

1.594

1.546

3.116

99,24%

Paragraaf 2 - Organiseren markten en overige APV beschikking

140

137

231

83,39%

Paragraaf 3 - Prostitutiebedrijven

43

42

77

90,59%

Paragraaf 4 - Splitsingsvergunning woonruimte n.v.t.

Paragraaf 5 - Leefmilieuverordening n.v.t.

Paragraaf 6 - Brandbeveiligingsverordening

434

421

770

90,16%

Paragraaf 7 - In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Totaal hoofdstuk 3

2.211

2.146

4.194

96,28%

Overige gemeentelijke belastingen/heffingen
Naast de genoemde verordeningen zijn er nog een aantal met een relatief lage belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, havengelden en liggelden.

Kwijtschelding
Wij bieden aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Er wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De onroerendezaakbelasting voor gebruikers van woningen is afgeschaft. Kwijtschelding voor de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren is alleen mogelijk op de voorwaarde dat er geen overwaarde op de woning zit.

De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Dit is het maximale dat is toegestaan.

Inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding hoeven niet ieder jaar opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Is er in 2023 kwijtschelding verleend? Dan toetsen we automatisch voor belastingjaar 2024 of de inwoner weer in aanmerking komt voor kwijtschelding. De inwoner krijgt automatisch kwijtschelding wanneer deze toets positief is. Gemiddeld 65% van de kwijtscheldingen wordt op deze manier verleend.  

Overzicht tarieven lokale heffingen
In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2024 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Belastingtarieven per 1 januari 2024

OZB:
Eigenaar woning
Eigenaar niet-woning
Gebruiker niet-woning

n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.

Rioolheffing:
t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3
vanaf 99.751 m3  bedraagt het tarief per 750 m3

      € 220,00
       € 220,00

Afvalstoffenheffing:
Eenpersoons huishouden
Twee- en driepersoons huishouden
Vier- en meerpersoons huishouden
Extra container

€  325,00
€  383,00
€  414,00
€  208,00

 Overzicht geraamde baten en kwijtschelding

Soort heffing

Baten

Kwijtschelding

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)

13.399.000

0

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

7.658.000

189.000

Rioolheffing

5.637.000

119.000

Toeristenbelasting

3.000.000

niet mogelijk

Forensenbelasting

2.226.500

niet mogelijk

Leges

2.061.000

niet mogelijk

Precariorechten

95.000

niet mogelijk

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40