Financiële begroting

Verplichte BBV indicatoren

 

Nr

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron


jaarrekening 2022


begroting 2024

1

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,94 Fte

8,69 Fte

2

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

7,24 Fte

7,96 Fte

3

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 693

€ 880

4

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

19,23%

2,22%

5

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen gegevens

11,18%

11,8%

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 1000 jongeren

Bureau Halt

6 schagen 8 NL (2021)

6 schagen 8 NL (2022)

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1,2 Schagen 1,8 NL (2021)

1,2 Schagen 2,3 NL (2022)

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2,8 Schagen 4,3 NL (2021)

3,3 Schagen 4,6 NL (2022)

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

0,5 Schagen 1,3 NL (2021)

1 Schagen 1,4 NL (2022)

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

6,3 Schagen 6,0 NL  (2021)

6,6 Schagen 6,0 NL  (2022)

14

Economie

Functiemenging

%

Meerdere bronnen

Schagen 51,4% NL 53,3% (2021)

Schagen 51,9% NL 53,8% (2022)

16

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

171,9 Schagen 165,1 NL  (2021)

181,6 Schagen 174,1 NL  (2022)

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO /Ingrado

2,9 Schagen 2,7 NL (2021)

4,3 Schagen 4,2 NL (2022)

18

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO /Ingrado

Schagen 19 NL 20 (2021)

Schagen 19 NL 24 (2022)

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO /Ingrado

1,6 Schagen 1,9 NL (2021)

1,6 Schagen 1,9 NL (2021)

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

45% Schagen 49,2% NL  (2020)

45% Schagen 49,2% NL  (2020)

23

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

Schagen 772,3 NL 805,5 (2021)

Schagen 647,9 NL 704 (2022)

24

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

Schagen 1% NL 1% (2021)

Schagen 1% NL 1% (2021)

25

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

Schagen 3% NL 6% (2021)

Schagen 3% NL 6% (2021)

26

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

Schagen 72,5% NL 72,2% (2022)

Schagen 72,5% NL 72,2% (2022)

28

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

Schagen 1% NL 2% (2021)

Schagen 1% NL 2% (2021)

29

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1000 inwoners

CBS

Schagen 181,5 NL 400,3 (2021)

Schagen 203,9 NL 431,2 (2022)

30

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 1000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 99,1 NL 202 (2020)

Schagen 134,2 NL 197,7 (2022)

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 9,8 NL 10,7 (2022)

Schagen 9,4% NH 10,9% (2022)

32

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 1,1% NL 1,1% (2022)

Schagen 1,1% NL 1,2% (2022)

33

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,2 NL 0,3 (2022)

Schagen 0,3% NL 0,3% (2022)

34

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 1000 inwoners

GMSD

Schagen 460 NL 640 (2022)

Schagen 510 NL 700 (2022)

35

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

Schagen 153 NL 169 (2021)

Schagen 153 NL 169 (2021)

36

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

Klimaatmonitor-RWS

36,7% Schagen, 26,8% NL (2020)

39,4% Schagen, 33,2% NL (2021)

37

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

278 Schagen, 290 NL (2021)

349 Schagen, 369 NL (2023)

38

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BAG/ABF

10,3 Schagen, 8,9 NL (2021)

12,6 Schagen, 9,3 NL (2022)

39

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

84,6% Schagen, 70,3% NL (2022)

84,4% Schagen, 70,3% NL (2023)

40

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

€ 898 Schagen, € 823 NL (2022)

€ 898 Schagen, € 823 NL (2022)

41

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

€ 952 Schagen, € 905 NL (2022)

€ 952 Schagen, € 905 NL (2022)

Deze pagina is gebouwd op 11/14/2023 10:09:55 met de export van 11/14/2023 09:57:40